Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkr. VOP) se vydávají jako součást veškerých cen zpracovatelských nákladů a stanovují způsob účtování níže uvedených položek, které jsou součástí prodeje Cu lakovaných vodičů společnosti ELDRATH s.r.o.
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto podmínek před 31.12.2010. O takovéto skutečnosti bude informovat kupujícího na těchto stránkách a v případě podepsaných VOP přímo kupujícího.


A) Výsledná cena a fakturace
Cena uvedená v ceníku zpracovatelských nákladů je cena FCO sklad prodávajícího, pro splatnost 15 dní bez ceny Cu, ceny za speciální provedení vodiče, popřípadě jiných položek odlišných od základního provedení. Výsledná cena se skládá ze zpracovatelských nákladů dle dohodnutého ceníku, ceny Cu, ceny obalů, ceny financování splatnosti, ceny dopravy (pokud ji zajišťuje prodávající) a ceny za speciální provedení vodiče. Cena obsahuje nakládku na 1. dopravní prostředek a přípravu dodávky. Fakturace se provádí na území ČR v Kč, přičemž cena v Kč se stanovuje přepočtem ceníkových cen v příslušném kurzu deviza prodej komerční banky prodávajícího ze dne dodání. V případě, že není písemně dohodnutý ceník mezi prodávajícím a kupujícím, ma se za to, že v případě převzetí zboží kupujícím jsou vzájemně dohodnuté ceny ty, které prodávající fakturuje a převzetím zboží došlo k řádnému vzniku kupní smlouvy.


B) Cena Cu
Cena Cu se stanovuje takto:

 
složka A
(LME průměr + Premie) * % Financování a přepracování z A
Přičemž LME průměr je: Průměr Cu grade A za měsíc předchozí měsíci dodání, stanovený příslušnými přepočty v EUR centrálně pro skupinu EKS
   
Prémie EUR/t:
90
   
% Financování a přepracování je:
7%


C) Cena cívek, palet, prokladů, a podložek (dále jen "nosiče")
Nosiče jsou prodávány a vykupovány v následujících cenách. Prodávající vykoupí pouze nepoškozené vlastní nosiče, a to do výše množství, které bylo kupujícímu dodáno. Povinnost vykoupit nosiče zaniká 6 měsíců po dodání. Na konci každého roku zašle prodávající kupujícímu k odsouhlasení celkový stav vzájemného konta nosičů. Při změně níže uvedených cen nosičů v průběhu kalendářního roku 2010, vykoupí prodávající nosiče již dodané za ceny platné při dodání.

 
PRODEJ
VÝKUP
Typ
Kč/ks
Kč/ks
cívka K-100
50,00
45,00
cívka K-125
60,00
55,00
cívka K-160
80,00
70,00
cívka K-200
160,00
140,00
cívka K-200/345
255,00
230,00
cívka K-250
200,00
180,00
cívka K-355/200
500,00
450,00
cívka K-500/250
1 700,00
1 530,00
A-200
500,00
450,00
A-250/400 DIN
800,00
720,00
A-315/500 DIN
1 400,00
1 260,00
PALETA dřevěná
550,00
490,00
PROKLAD PL
350,00
310,00
P1 podložka
350,00
310,00


Vrácení obalů probíhá jejích doručením do příslušného skladu prodávajícího. Prodávající převezme nepoškozené obaly do výše obalového konta. S obaly je potřeba zaslat dodací list. Obaly, které jsou nad rámec obalového konta, či se na něj nevztahuje závazek je zpětně vykoupit, nebudou prodávajícím převzaty.
Prodávající vystaví neprodleně za vrácené a převzaté obaly dobropis ve prospěch kupujícího. Veškeré návrhy na případný zápočet tohoto dobropisu oproti závazkům z běžné obchodní činnosti provádí prodávající. Výměna vrácených obalů při nákupu za nové není možná.


D) Cena financování splatnosti
Financování splatnosti je stanoveno procentem z ceny vodiče a ceny nosičů dle dohodnuté či skutečné splatnosti.

Splatnost
% za ZN a Cu
Platba při objednání
-2,00%
Platba při dodání
-1,50%
Platba 1 až 15 dní
0,00%
Platba 16 až 30 dní
0,50%
Platba 31 až 45 dní
1,00%
Platba 46 až 60 dní
1,00%
Platba 61 až 90 dní
2,50%
Platba 91 až 120 dní
3,50%


Není možno udělovat slevy za splatnost předem či při objednání, pokud má prodávající pohledávku vůči kupujícímu z běžné obchodní činnosti.


E) Cena dopravy
Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou veškeré smluvené ceny FCO sklad prodávajícího včetně nakládky na 1. dopravní prostředek.
Jestliže kupující vyžaduje dopravu do své provozovny a nebo na sjednané místo, bude to smluveno v kupní smlouvě a nebo je cena dopravy smluvena uvedením v záhlaví ceníku zpracovatelských nákladů.
V případě, že doprava sjednaná není a kupující vyžaduje zajistit konkrétní dopravu po prodávajícím, bude prodávající účtovat smluvní cenu, která je odvozena od vzdálenosti prodávající - místo určení a zpět a sazeb přepravy od smluvních speditérských firem prodávajícího, které jsou v době vydání těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti ELDRATH s.r.o. následující:


Typ vozidla
do kg
Kč/1km
Vlastní vozidlo prodávajícího
1 500
7
Vozidlo typu AVIA
3 800
15
Vozidlo typu LIAZ
9 000
20
Vozidlo s návěsem/přívěsem
19 000
30


Vlastním vozidlem zabezpečuje prodávající dopravu, pokud je to kapacitně možné.


F) Speciální provedení vodiče
Pokud kupující požaduje vodič, jehož parametry se budou v přesně stanovených případech odchylovat od IEC normy a nebo běžných vlastností standardně dodávaných vodičů a nebo budou v rámci IEC normy vymezena rozdílné tolerance, bude účtováno prodávajícím % z ceny ZN za změnová řízení ve výrobě. Toto procento bude stanoveno v závislosti na složitosti a ceně režíjních nákladů nutných k zajištění takovýchto odchylek.


G) Objednání, dodání zboží a záruka
Standardní dodací lhůty jsou 4-6 týdnů po objednání. V případě typů vodičů, které jsou průběžně vedeny na skladě do 3 dnů po obdržení objednávky. Expresní dodávky/výdej do 48 hodin jsou možné v případě, že zboží je vedeno průběžně na skladě a umožňuje to kapacitní situace prodávajícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží dle platných zákonů. Případná nesrovnalost v kvalitě či kvantitě dodávky musí být prodávajícímu sdělena neprodleně, aby bylo zamezeno případným škodám a věc mohla být ihned prodávajícím přezkoumána. Obdržená objednávka kupujícího, řádně potvrzená prodávajícím, se považuje za kupní smlouvu.